T R

Tahmim Rahman

21 years • Halifax

Education & training

Calder Vi

2014 - 2016 Halifax, West Yorkshire