R R

Ruslan Rudakov

Education & training

The Ural State Universyty Of Economics

2005 - 2010 gorod Ekaterinburg, gorod Ekaterinburg Hotels - Restaurants

My Internet presence