P O

Priscilla Okpara

Education & training

University of Hertfordshire

2010 - 2015 Hatfield, HertfordshireChemistry / Biology / Agronomy