P K

Pradnya Katkar

33 years • Bristol

Education & training

Rashtrasant Tukdoji Maharaj

2007 - 2009 Master's Degree Nagpur, Nagpur DivisionChemistry / Biology / Agronomy