K L

Karen London

Formations

Aberdeen Technical Collage

2016 - 2017 Higher National Certificate Aberdeen (Aberdeen City)Services à la personne