A G

Adijat Ganiyu

40 ans • Edinburgh

Formations

Napier University

2015 - 2016 Master's Degree City of Edinburgh (United Kingdom)Marketing