ع ف

علیرضا فتاحی

Summary

00989198283239

Education & training

Ardestan

0041 - 1977 Master of Business Administration Isfahan, شهرستان اصفهان