Offers “Amazon”

Expires soon Amazon

Mistrz Utrzymania Ruchu (m/k)

  • Gliwice, POLAND

Job descriptionDESCRIPTION

To stanowisko zlokalizowane będzie w naszej nowej lokalizacji na Śląsku.

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie rozwiązań.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
· propagowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP i monitorowanie współpracowników pod kątem przestrzegania przez nich propagowanych zasad,
· podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów w budynku,
· prowadzenie interaktywnych szkoleń i pełnienie funkcji mentora dla pracowników technicznych na zmianie,
· wspieranie kierownika liniowego i nadzorowanie prac na zmianie pod jego nieobecność,
· zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych,
· wspieranie stałego doskonalenia systemów w standardowy sposób w ramach całej sieci w UE,
· nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.

PREFERRED QUALIFICATIONS

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
· potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób w zespole i wpływania na ich postępowanie,
· potwierdzona w praktyce umiejętność jednoczesnej realizacji kilku różnych projektów i prac oraz nadawania im priorytetów,
· doświadczenie w zarządzaniu wieloma wykonawcami zewnętrznymi,
· doświadczenie w pracy w środowisku wieloobiektowym.

Prześlij swoje podanie, najlepiej w języku angielskim.
Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Desired profileBASIC QUALIFICATIONS

· duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w automatyce lub złożonych środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów,
· solidne podstawy wiedzy w zakresie systemów kontroli opartych na sterownikach PLC,
· doświadczenie w pracy z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych,
· znajomość wskaźników całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i jego wydajności,
· znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami,
· doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników,
· doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
· potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją,
· umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym,
· gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.

Make every future a success.
  • Job directory
  • Business directory